Ako sa stať podnikateľom pod dočasnou ochranou?

7 Jul 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

zákone č. 62/2020 Z. z., tiež známom  ako „Lex Korona,“ sme vás informovali v predchádzajúcom článku. Tento zákon, ktorého prijatie si vyžiadala nepriaznivá situácia šírenia COVID-19, a jeho následné zmeny, zaviedli do právneho poriadku viaceré mimoriadne inštitúty.  Patrí medzi ne aj inštitút dočasnej ochrany podnikateľov, ktorý priniesla posledná novela zákona „Lex Korona“ č. 92/2020. 

V čom spočíva podstata dočasnej ochrany podnikateľov? 

Podnikatelia, ktorých sa koronakríza najviac dotkla, majú možnosť požiadať o tzv. dočasnú ochranu. 

Dočasná ochrana je zameraná na dočasnú úpravu finančných pomerov podnikateľa tak, aby ochránil svoj podnik pred úpadkom a v budúcnosti ho mohol opäť naplno naštartovať. V tomto článku si priblížime, kto má nárok na dočasnú ochranu a čo ňou podnikateľ získa.  

Kto môže požiadať o dočasnú ochranu? 

O dočasnú ochranu môžu požiadať podnikatelia (tak právnické osoby, ako aj fyzické osoby – podnikatelia), so  sídlom, alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorí získali oprávnenie na podnikanie pred 12. marcom 2020

Podnikateľ, ktorý žiada o poskytnutie dočasnej ochrany, musí súčasne preukázať, že:

  • sa mu zvýšil počet splatných neuhradených pohľadávok alebo mu podstatne klesli tržby v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku;
  • k 12. marcu 2020 nie je v úpadku, konkurze či reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedená exekúcia pre uspokojenie nároku z podnikateľskej činnosti a nezačal sa voči nemu výkon záložného práva; 
  • v prípade, ak je žiadateľom právnická osoba, ku dňu podania žiadosti u neho nie sú dôvody na jeho zrušenie podľa Obchodného zákonníka a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,;
  • v roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje medzi spoločníkov a okrem opatrení na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 neurobil iné opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu
  • vedie riadne účtovníctvo a rešpektuje povinnosti ukladania účtovných závierok;
  • v žiadosti uviedol pravdivé údaje

Vyššie uvedené podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany sa preukazujú vyhláseniami  uvedenými v žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany si treba vopred zvážiť. Ak podmienky na poskytnutie žiadosti o dočasnú ochranu nespĺňate a napriek tomu žiadosť podáte, hrozí vám, že súd vašu žiadosť odmietne, prípadne už poskytnutú ochranu dodatočne zruší. 

Ako a kde môžete požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany? 

Ak vyššie uvedené podmienky spĺňate, môžete súd požiadať o dočasnú ochranu prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Žiadosť musí byť adresovaná príslušnému súdu. Príslušnosť súdu sa určuje buď podľa sídla, alebo miesta podnikania. Ak máte v čase podania žiadosti sídlo, resp. miesto podnikania: 

  • v Trnavskom alebo Bratislavskom kraji, žiadosť adresujte Okresnému súdu Trnava;
  • v Žilinskom alebo Trenčianskom kraji,  Okresnému súdu Trenčín
  • v Nitrianskom alebo Banskobystrickom kraji, Okresnému súdu Banská Bystrica
  • v Prešovskom alebo Košickom kraji, Okresnému súdu Prešov

Na žiadosť, adresovanú inému ako príslušnému súdu, sa nebude prihliadať. Súdu sa žiadosť doručuje osobitne podľa toho, či je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba. Právnické osoby sú zo zákona povinné túto žiadosť doručiť výhradne do elektronickej schránky súdu. Takúto žiadosť musia podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak na ňu súd neprihliadne.

Zákon je menej striktný v prípade doručovania žiadosti o dočasnú ochranu fyzickými osobami – podnikateľmi. Títo môžu súdu doručiť žiadosť buď elektronicky, alebo v listinnej podobe osobne či prostredníctvom pošty. Pri doručovaní žiadosti v listinnej podobe  je nevyhnutné v žiadosti uviesť vašu e-mailovú adresu a pripojiť aj kópiu platného občianskeho preukazu, alebo pri občanoch iného štátu, iného obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu.  Ak na túto prílohu zabudnete, súd na vašu žiadosť nebude prihliadať.    

Žiadosť o dočasnú ochranu môže podať aj zástupca podnikateľa. Zástupca však musí disponovať osobitným splnomocnením na podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany s úradne overeným podpisom, ak ho splnomocňuje fyzická osoba – podnikateľ a kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak ho splnomocňuje právnická osoba.

Kedy sa dočasná ochrana považuje za poskytnutú?

Cieľom dočasnej ochrany je urýchlené riešenie nepriaznivej ekonomickej situácie podnikateľa vykazujúceho straty alebo väčší počet splatných neuhradených záväzkov. Tomu zodpovedá aj samotný proces rozhodovania o žiadosti súdom. Ak je žiadosť úplná, súd bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany a zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

Práve zverejnenie dočasnej ochrany podnikateľa v Obchodnom vestníku je kľúčové. Deň po zverejnení potvrdenia sa dočasná ochrana považuje za poskytnutú a zo žiadateľa sa stáva „podnikateľ pod dočasnou ochranou“. To znamená, že v tom momente sa na podnikateľa vzťahujú všetky účinky dočasnej ochrany. 

Aké následky vyvoláva dočasná ochrana? 

Ako sme už spomínali, dočasná ochrana chráni podnikateľa pred negatívnymi ekonomickými dôsledkami šírenia ochorenia COVID-19. Podnikateľ, ktorý je pod dočasnou ochranou, je chránený v rámci:

Exekučného konania

Exekučné konanie a konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktoré sa voči chránenému podnikateľovi začali po 12. marci 2020, sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušujú. 

Konkurzného konania

Poskytnutie dočasnej ochrany taktiež znamená, že samotný podnikateľ je oslobodený od povinnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na vlastný majetok. 

Výkonu záložného práva

Dočasná ochrana chráni podnikateľa aj pred výkonom záložného práva. Počas jej trvania totiž záložní veritelia nemôžu začať s výkonom záložného práva na podnik, jeho časť, veci a iné práva viažuce sa na podnik. 

Zmluvných vzťahov

V prípade, ak je podnikateľ z dôvodu situácie šírenia COVID – 19 v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, a toto omeškanie nastalo po 12. marci 2020, druhá zmluvná strana nemôže danú zmluvu vypovedať, odstúpiť od nej či odmietnuť splniť svoje zmluvné záväzky. To však neplatí, pokiaľ by zmluvný partner týmto konaním bezprostredne ohrozil prevádzku vlastného podniku.    

Plynutia lehôt

Počas trvania dočasnej ochrany neplynú ani lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Najčastejšie pôjde o premlčacie či prekluzívne lehoty.

S poskytnutím dočasnej ochrany však neprichádzajú len výhody, ale aj určité povinnosti. 

Podnikateľ musí vynaložiť úprimnú snahu o uspokojenie jeho veriteľov v čo najvyššej možnej miere a uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Dávajte si však pozor. Aj keď zákon hovorí o „úprimnej snahe“, čo môže vyznieť pomerne vágne, vaši veritelia vám môžu situáciu poriadne skomplikovať. Zákon im priznáva možnosť podať kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany. Ak ho súd vyhodnotí ako opodstatnený, dočasnú ochranu vám môže zrušiť. 

Chránený podnikateľ je taktiež povinný prioritne hradiť záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany. Tieto záväzky majú dokonca prednosť aj pred skôr splatnými záväzkami chráneného podnikateľa.

Počas dočasnej ochrany dostanú stopku aj započítania pohľadávok medzi podnikateľom pod dočasnou ochranou a s ním spriaznenou osobou. Spriaznenými osobami sú najmä členovia štatutárnych orgánov, prokuristi alebo blízke osoby podnikateľa. 

Zánik dočasnej ochrany

Ako zo samotného názvu vyplýva, ochrana sa podnikateľovi poskytuje len dočasne a  najneskôr do 1. októbra 2020. Samotný zákon však hovorí, že vláda môže nariadením jej trvanie predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. 

O zrušenie dočasnej ochrany pred týmto dátumom môže súd požiadať aj sám podnikateľ, spôsobom, akým o jej udelenie požiadal.

Do úvahy však prichádza aj jej „nútené“ zrušenie súdom. Ten tak môže urobiť z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu zo strany iných osôb. Súd dočasnú ochranu zruší najmä v prípade, ak zistí, že podnikateľ nespĺňal všetky podmienky na jej poskytnutie, podmienky na jej poskytnutie časom zanikli alebo si po poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľ neplnil z nej vyplývajúce povinnosti, napr. počas jej trvania podnikateľ uprednostnil vlastný záujem pred záujmom veriteľov.

Aby ste ostali v obraze a neprišli o žiadne novinky, sledujte aj naďalej našu stránku, kde vás o všetkých podstatných skutočnostiach budeme informovať. V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť.  


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za august 2020 / 9 Sep

Novinky v energetike za august 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac august 2020

Hľadáme advokátskeho koncipienta / 2 Sep

Hľadáme advokátskeho koncipienta

Zaujíma Ťa práca v mladej a dynamickej advokátskej kancelárii? Chceš byť súčasťou elitnej globálnej siete a pracovať na zaujímavých slovenských a medzinárodných prípadoch? Chceš pracovať v advokátskej kancelárii, kde aj napriek vysokej profesionalite je priateľská atmosféra samozrejmosťou?

Novinky v energetike za júl 2020 / 12 Aug

Novinky v energetike za júl 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac júl 2020