ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O REGISTRI PARTNEROV VEREJNĚHO SEKTORA ?

13 Apr  / AUTORI: Pavol Poláček Juraj Ondrejka

Kauzy, v ktorých vystupujú úspešné schránkové firmy sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Pred nedávnom však vláda ohlásila takýmto praktikám koniec a rozhodla sa raz a navždy skoncovať so schránkovými firmami pri obchodovaní vo verejnom sektore.

Hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa sa stal zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Tento zákon umožňuje štátu  obchodovať a uzatvárať zmluvy výlučne so subjektmi zapísanými v registri partnerov verejného sektora. Pri zápise do registra sú firmy povinné odkryť svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.

KTO SA DO REGISTRA ZAPISUJE

Do registra sú povinní zapísať sa partneri verejného sektora. Zjednodušene je možné povedať, že partnerom verejného sektora sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú vo verejnom sektore.

Za partnera verejného sektora zákon označuje každého, kto:

 • je prijímateľom finančných prostriedkov z verejného sektora (napr. peňažné plnenie z verejných rozpočtov, štátna pomoc a pod.);
 • je prijímateľom plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva verejného sektora;
 • uzatvára zmluvu ako výsledok verejného obstarávania;
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má s poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu (napr. subjekt, podnikajúci v energetike na základe povolenia, správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, zdravotná poisťovňa, držiteľ banského a geologického oprávnenia a pod.);
 • nadobudol pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom;
 • vystupuje ako subdodávateľ vyššie uvedených subjektov.

Podľa zákona však partnerom verejného sektora nie je osoba:

 • ktorej majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,- €;
 • ktorej majú byť v úhrne poskytnuté prostriedky neprevyšujúce sumu 250 000,- € v priebehu kalendárneho roku, ak ide o opakujúce sa plnenia;
 • ktorá má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku, či iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000,- €.

ČO SA DO REGISTRA ZAPISUJE

Register obsahuje identifikačné údaje partnera verejného sektora, a to spoločne s údajmi o tzv. konečnom užívateľovi výhod a o oprávnenej osobe.

Za konečného užívateľa výhod sa považuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora. Zjednodušene povedané, ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne profituje z činnosti partnera verejného sektora.

DOKEDY JE POTREBNÉ SA ZAPÍSAŤ

Pri uzatváraní nových zmlúv, ktoré spĺňajú stanovené finančné limity je potrebné byť zapísaný v registri najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy. Uvedené sa však netýka subjektov, ktoré:

 • boli najneskôr ku dňu 31.1.2017 zapísané v doterajšom zozname konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní;
 • uzavreli zmluvu, ktorá spĺňa stanovené finančné limity do 1.2.2017;
 • sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • podnikajú v energetike na základe povolenia, sú správcami výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, sú držiteľmi banského a geologického oprávnenia, sú zdravotnou poisťovňou, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitných predpisov.

Títo  musia vykonať zápis do Registra najneskôr do 31.7.2017. V prípade nedodržania zápisu v tomto termíne, dotknutý subjekt verejného sektora nebude povinný plniť zo zmluvy a nedostane sa do omeškania Vznikne mu tiež právo od zmluvy odstúpiť.

KTO MÔŽE ZÁPIS VYKONAŤ

Návrh na zápis do registra môže za partnera verejného sektora podať len oprávnená osoba, ktorou je podľa zákona len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca.

Oprávnená osoba je okrem vykonania samotného zápisu spoluzodpovedná za správnosť a úplnosť zapísaných údajov. Povinnosťou oprávnenej osoby je taktiež práve identifikácia konečného užívateľa výhod. Identifikácia konečných užívateľov výhod sa nevykonáva len pri zápise partnera verejného sektora do registra. Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri skutočnostiach predpokladaných zákonom, najmenej však jedenkrát ročne k 31. decembru kalendárneho roka.

AKÉ SÚ SANKCIE

V prípade nedodržania zápisu v požadovaných termínoch, dotknutý subjekt verejného sektora nebude povinný plniť zo zmluvy a nedostane sa do omeškania Vznikne mu tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Za porušenie povinností podľa zákona o registri partnerov Vám taktiež hrozí pokuta až do výšky získaného hospodárskeho prospechu alebo až do výšky 1  000 000 EUR, pokuta až do výšky 100 000 EUR pre každého štatutára, zákaz obchodovať s verejným sektorom, trestnoprávny postih či vylúčenie štatutárov až na 3 roky z obchodných spoločností.

So zápisom Vám samozrejme radi pomôžeme.

 Autori: Juraj Ondrejka a Pavol Poláček

 
ĎALŠIE
OD AUTORA

naše názory

Sedem rád ako neprísť v roku 2018 o podporu / 26 Jul

Sedem rád ako neprísť v roku 2018 o podporu

Prísna sankcia odňatia podpory platí aj v tomto roku. Nesplnenie oznamovacej povinnosti Vás môže vyjsť veľmi draho. Prečítajte si niekoľko právnických rád, ako sa vyhnúť zbytočným problémom.

Poláček & Partners prinesie klientom svetové skúsenosti siete Interlaw / 26 Jun

Poláček & Partners prinesie klientom svetové skúsenosti siete Interlaw

Už o niekoľko dní sa staneme súčasťou elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 140 mestách po celom svete.

Aby vás protischránkový zákon nepripravil o biznis / 14 Jun

Aby vás protischránkový zákon nepripravil o biznis

Čas neúprosne plynie a termín 31. júl 2017 je predo dvermi. Nezabudnite. Vy musíte vždy načas, to len štát ma na všetko času dosť.